Så här gör du:

 1. Läs igenom ”Att tänka på” och ”Vanliga riktlinjer/krav att följa” på den här sidan.
 2. Gå in på sidan ”Våra platser” och klicka dig fram till önskad plats.
 3. Beroende på om det är en privat eller en kommunal plats finns det ytterligare
  information såsom checklistor och arrendekontrakt, läs dessa noggrant.
 4. Preliminärboka din önskade plats genom att klicka på knappen ”Boka”
 5. Följ instruktionen i checklistan som gäller för platsen.
 6. När allt är genomfört enligt checklistan får du en definitiv bokningsbekräftelse.

Att tänka på:

Innan ni bokar er plats kan det vara bra att ha funderat över hur platsen är tänkt att användas och hur ni ska hantera ansvar och säkerhet. Några bra frågor att börja med att ställa sig kan därför vara:

 • Vilket område ska användas?
 • Vilken typ av ändamål ska området användas till?
 • Vilken dag eller tidsperiod samt klockslag ska området användas?
 • Ska någon utrustning användas inom området, så som bord, skyltning, etc?
 • Övriga upplysningar, så som avsedd försäljning, antal deltagare/besökare mm.
 • Vem är ansvarig fysisk person/kontaktperson?

Vanliga riktlinjer/krav att följa:

 • Anordnaren ansvarar för att de tillstånd som krävs finns, exempelvis tillstånd för alkoholförsäljning,
  livsmedelshantering och användning av gasol.
 • Anordnaren ansvarar för att boende och näringsidkare i närområdet informeras i god tid om arrangemanget.
 • Det är inte tillåtet att slå eller skruva ner föremål i den kommunägda marken för exempelvis förankring av tält.
 • Upplåtelsen får inte överlåtas till någon annan. Om verksamheten upphör innan upplåtelse tidens utgång eller
  flyttar så ska markägaren meddelas.
 • Upplåtelseområdet ska vara tillgängligt och säkert. Exempelvis får inga kablar ligga på marken där besökare kan
  snubbla på dem. Området ska vara tillgängligt även för personer med funktionsnedsättningar.
 • ”Beach-flaggor”, gatupratare och liknande fristående skyltning samt andra föremål som placeras ut inom området ska vara stabila.
  De ska vara utformade och placerade så att de inte utgör ett hinder för synskadade.
 • Anordnaren ansvarar för att framkomligheten för utryckningsfordon inte försvåras utan ska kunna ta sig fram obehindrat.
 • Eldkorg ska hållas under ständig uppsikt och placeras minst fyra meter från husfasader. Släckutrustning ska finnas på plats
  om eldkorg används, exempelvis en pulversläckare. Sökanden ska avgöra om det är lämpligt att ställa upp en eldkorg med
  tanke på vädret, det är exempelvis inte lämpligt om det blåser mycket.
 • Sökanden ansvarar för eventuella skador på person och egendom som kan uppstå på grund av denna upplåtelse.
 • Sökanden ansvarar för att upplåtelseområdet och närområdet städas från sådant som kommer från upplåtelseområdena under
  upplåtelsetiden samt att upplåtelseområdena återställs till ursprungligt skick innan upplåtelsetiden är slut.
 • Om skada uppstår på privat eller kommunal mark och utrustning på grund av denna upplåtelse är anordnaren skyldig
  att återställa skadan samt bekosta detta.
 • Markägaren kan begära att tillståndet återkallas om upplåtelsevillkoren inte följs. Tillståndet kan även återkallas om olyckstillbud
  inträffar, om det sker detaljplaneändringar, ledningsarbete eller av annan orsak.

VÅRA
PLATSER

VÅRA
LOKALER

TÄNK PÅ

OM OSS